Ślad węglowy – szkolenia, doradztwo, raporty.

Dyrektywa CSRD wprowadza obligatoryjne raportowanie ESG (Environmental, Social, Governance), gdzie w obszarze środowiska najistotniejsze jest obliczania wielkości śladu węglowego podmiotu czy firmy.

Ślad węglowy (ang. carbon footprint) to miara całkowitej ilości emisji gazów cieplarnianych, wyrażona w ekwiwalencie dwutlenku węgla (CO₂e). Ślad węglowy uwzględnia emisje gazów cieplarnianych, takich jak dwutlenek węgla (CO₂), metan (CH₄), tlenki azotu (NOₓ), oraz inne gazy, które wpływają na globalne ocieplenie. Uwzględnia bezpośrednie i pośrednie emisje związane z zużyciem energii, transportem, produkcją, konsumpcją dóbr i usług. Kalkulacja śladu węglowego jest kluczowa dla oceny wpływu na środowisko i podejmowania działań w celu jego zmniejszenia.

Oferujemy pełen zakres usług w zakresie tematyki śladu węglowego. Obliczanie śladu węglowego firmy, szkolenia dla pracowników czy opracowanie raportu ESG.

Dotacje dla firm na badania i rozwój

Fundusze krajowe i europejskie na badania i rozwój mogą wesprzeć samodzielne projekty, jak i w ramach współpracy z jednostkami naukowymi. Programy dofinansowujące często obejmują również wdrożenia rynkowe czy przemysłowe wyników prac B+R. Aktualnie jest dużo programów unijnych wymagających zagranicznych partnerów w celu umiędzynarodowienia projektów badawczo-rozwojowych.

Uczestniczyliśmy w kilkunastu projektach badawczo-rozwojowych w dziedzinie chemii dla różnych branż przemysłowych. Zawsze staramy się uczestniczyć w projektach z obszaru „zielonej” chemii i tak współpracowaliśmy przy m.in. ekologicznym paliwie rakietowym, nawozach aminokwasowych czy pirolitycznym rozkładzie zużytych opon samochodowych.

Projekty były realizowane dla Europejskiej Agencji Kosmicznej, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju czy Programu Unii Europejskiej Horizon Europe. Wspólnie z polskimi i zagranicznymi konsorcjantami tworzyliśmy ideę wniosku, opracowywaliśmy zawartość merytoryczną i skutecznie aplikowaliśmy o środki finansowe.

Zarządzanie projektami B+R

Prowadzenie projektów badawczo-rozwojowych wymaga precyzyjnego przestrzegania harmonogramu oraz budżetu, szczególnie w projektach dotowanych. Zewnętrzny kierownik projektu skupia się wyłącznie na przestrzeganiu założonego planu działań, co gwarantuje terminową realizację i brak zastrzeżeń instytucji dotującej.

Oferujemy usługi koordynowania wieloma projektami i kierowania przedsięwzięciami rozwojowymi, szczególnie w zakresie zagadnień chemicznych. Usługi realizujemy zgodnie z standardami zarządzania projektami według International Project Management Association oraz zarządzania ryzykiem zgodnie procedurą ISO 31000:2018.

Kładziemy szczególny nacisk na zagadnienia związane z ochroną środowiska, gdyż  znamy bardzo wysokie wymagania instytucji i urządów w zakresie wymogów stawianych nowym inwestycjom z obszaru przemysły chemicznego.

Ochrona środowiska i zielona chemia

Oferujemy pełną obsługę firmy w zakresie ochrony środowiska. Naszym Klientom zapewniamy kompleksową obsługę, w tym realizację wszelkich koniecznych badań i pomiarów środowiskowych, takich jak pomiary emisji zanieczyszczeń, pomiary hałasu, badania jakości gleb, wody oraz ścieków. Jesteśmy zespołem pracowników z wieloletnim doświadczeniem w branży ochrony środowiska (m.in. WIOŚ). Jesteśmy w stanie przejąć wszystkie obowiązki i zadania w zakresie ochrony środowiska, co Państwu pozwoli skoncentrować się na działalności biznesowej.

Na bieżąco śledzimy zmiany oraz interpretacje i orzeczenia dotyczące coraz bardziej złożonych przepisów prawa ochrony środowiska. Realizując usługi dla innych naszych klientów spotykamy się z wieloma nietypowymi problemami, a wynikające stąd doświadczenie i wiedza są gromadzone i wykorzystywane jako nasza najlepsza praktyka. Zapewniamy Klientom kompleksowe i bezpiecznie wywiązywanie się z obowiązków środowiskowych wobec urzędów.

Oferujemy również usługi z zakresu inżynierii chemicznej oraz syntez i dostawy substancji chemicznych czy odczynników laboratoryjnych. Współpracujemy od wielu lat z sprawdzonymi podmiotami z różnych obszarów chemii przyjaznej środowisku.

Brydż jest naszą pasją

Każde rozdanie w brydżu jest tożsame z zarządzaniem projektem, nie zdarzają się dwa identyczne rozdania, podobnie jak z projektami. Znajomość zasad i reguł, a jednocześnie technik i taktycznych działań pozwalają rozgrywającemu w brydżu – kierownikowi projektu na skuteczną realizację przedsięwzięcia. Ustalenie rozgrywki – harmonogramu realizacji projektu jest często tylko początkowym scenariuszem przebiegu projektu, gdyż zdarzenia w trakcie jego trwania zmuszają kierownika projektu do elastycznego podejścia do wielu parametrów pierwotnie zakładanych.

Każda działalność biznesowa, podobnie każde rozdanie w brydżu niesie z sobą ryzyko porażki. Pierwszym elementem zarządzania ryzykiem jest identyfikacja potencjalnych ryzyk. Analiza zagrożeń i świadome opracowanie planu przeciwdziałanie wystąpienia ich lub ograniczenia negatywnych skutków w przypadku ich wystąpienia, to obowiązek każdego rozgrywającego brydżysty czy managera.

Zobacz przykładowy film o brydżu sportowym