Globalny problem zużytych opon samochodowych

Rocznie na świecie produkowanych jest ponad 1,5 miliardów opon i podobna ilość zużytych opon staje się odpadem. Przyjmując, że średnia masa opony wynosi 10 kg, to rocznie ludzkość produkuje 150 milionów ton odpadów, które nie ulegną żadnej biodegradacji nawet przez następne 100 lat.

Aktualnie najczęściej stosowanym rozwiązaniem problemu tych odpadów jest spalanie zużytych opon w cementowniach, produkcja gumowych chipsów, granulatów, miału gumowego, lub prowadzenie procesów termicznego rozkładu (pirolizy) opon celem możliwości recyklingu sadzy technicznej. Oryginalna sadza techniczna produkowana jest z ropy naftowej i gazu ziemnego, stanowi od 15 do 30% masy nowej opony.

Na całym świecie trwają badania i testy mające na celu znalezienie takiej technologii pirolizy oraz takiej technologii rafinacji i uzdatniania sadzy technicznej z zużytych opon, które pozwolą na uzyskiwanie parametrów umożliwiających stosowanie jej do produkcji nowych opon. Bierzemy w tym udział.

 

Dotacje dla firm na badania i rozwój

Fundusze krajowe i europejskie na badania i rozwój mogą wesprzeć samodzielne projekty, jak i w ramach współpracy z jednostkami naukowymi. Programy dofinansowujące często obejmują również wdrożenia rynkowe czy przemysłowe wyników prac B+R. Aktualnie jest dużo programów unijnych wymagających zagranicznych partnerów w celu umiędzynarodowienia projektów badawczo-rozwojowych.

Uczestniczyliśmy w kilkunastu projektach badawczo-rozwojowych w dziedzinie chemii dla różnych branż przemysłowych. Zawsze staramy się uczestniczyć w projektach z obszaru „zielonej” chemii i tak współpracowaliśmy przy m.in. ekologicznym paliwie rakietowym, nawozach aminokwasowych czy pirolitycznym rozkładzie zużytych opon samochodowych.

Projekty były realizowane dla Europejskiej Agencji Kosmicznej, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju czy Programu Unii Europejskiej Horizon Europe. Wspólnie z polskimi i zagranicznymi konsorcjantami tworzyliśmy ideę wniosku, opracowywaliśmy zawartość merytoryczną i skutecznie aplikowaliśmy o środki finansowe.

Zarządzanie projektami B+R

Prowadzenie projektów badawczo-rozwojowych wymaga precyzyjnego przestrzegania harmonogramu oraz budżetu, szczególnie w projektach dotowanych. Zewnętrzny kierownik projektu skupia się wyłącznie na przestrzeganiu założonego planu działań, co gwarantuje terminową realizację i brak zastrzeżeń instytucji dotującej.

Oferujemy usługi koordynowania wieloma projektami i kierowania przedsięwzięciami rozwojowymi, szczególnie w zakresie zagadnień chemicznych. Usługi realizujemy zgodnie z standardami zarządzania projektami według International Project Management Association oraz zarządzania ryzykiem zgodnie procedurą ISO 31000:2018.

Kładziemy szczególny nacisk na zagadnienia związane z ochroną środowiska, gdyż  znamy bardzo wysokie wymagania instytucji i urządów w zakresie wymogów stawianych nowym inwestycjom z obszaru przemysły chemicznego.

Ochrona środowiska i zielona chemia

Oferujemy pełną obsługę firmy w zakresie ochrony środowiska. Naszym Klientom zapewniamy kompleksową obsługę, w tym realizację wszelkich koniecznych badań i pomiarów środowiskowych, takich jak pomiary emisji zanieczyszczeń, pomiary hałasu, badania jakości gleb, wody oraz ścieków. Jesteśmy zespołem pracowników z wieloletnim doświadczeniem w branży ochrony środowiska (m.in. WIOŚ). Jesteśmy w stanie przejąć wszystkie obowiązki i zadania w zakresie ochrony środowiska, co Państwu pozwoli skoncentrować się na działalności biznesowej.

Na bieżąco śledzimy zmiany oraz interpretacje i orzeczenia dotyczące coraz bardziej złożonych przepisów prawa ochrony środowiska. Realizując usługi dla innych naszych klientów spotykamy się z wieloma nietypowymi problemami, a wynikające stąd doświadczenie i wiedza są gromadzone i wykorzystywane jako nasza najlepsza praktyka. Zapewniamy Klientom kompleksowe i bezpiecznie wywiązywanie się z obowiązków środowiskowych wobec urzędów.

Oferujemy również usługi z zakresu inżynierii chemicznej oraz syntez i dostawy substancji chemicznych czy odczynników laboratoryjnych. Współpracujemy od wielu lat z sprawdzonymi podmiotami z różnych obszarów chemii przyjaznej środowisku.

Brydż jest naszą pasją

Każde rozdanie w brydżu jest tożsame z zarządzaniem projektem, nie zdarzają się dwa identyczne rozdania, podobnie jak z projektami. Znajomość zasad i reguł, a jednocześnie technik i taktycznych działań pozwalają rozgrywającemu w brydżu – kierownikowi projektu na skuteczną realizację przedsięwzięcia. Ustalenie rozgrywki – harmonogramu realizacji projektu jest często tylko początkowym scenariuszem przebiegu projektu, gdyż zdarzenia w trakcie jego trwania zmuszają kierownika projektu do elastycznego podejścia do wielu parametrów pierwotnie zakładanych.

Każda działalność biznesowa, podobnie każde rozdanie w brydżu niesie z sobą ryzyko porażki. Pierwszym elementem zarządzania ryzykiem jest identyfikacja potencjalnych ryzyk. Analiza zagrożeń i świadome opracowanie planu przeciwdziałanie wystąpienia ich lub ograniczenia negatywnych skutków w przypadku ich wystąpienia, to obowiązek każdego rozgrywającego brydżysty czy managera.

Zobacz przykładowy film o brydżowym  „przepuszczeniu”.